Polityka prywatności

Polityka prywatności
wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO

I. Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością Sklepu Internetowego Plastyczni prowadzonego pod adresem www.plastyczni.pl, przez Teresę Lasota prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, NIP: 7122687332 Regon: 432300377, adres e – mail: info@plastyczni.pl, numer telefonu: 665 448 668 (dalej jako Sklep).
2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych przez Sklep w związku z prowadzoną działalnością.
3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym Klientom oraz Użytkownikom naszej strony internetowej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.plastyczni.pl jak i klientów Sklepu jest Teresa Lasota prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, NIP: 7122687332 Regon: 432300377, adres e – mail: info@plastyczni.pl, numer telefonu: 665 448 668.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres e – mail: info@plastyczni.pl.

III. Zasady zbierania danych osobowych i innych informacji

1. W czasie przeglądania zawartości strony internetowej Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony www przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ 2 przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści.

IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania.
Cel i podstawa prawna ich przetwarzania.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 

a) działania marketingowe
Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest wyrażona przez Klienta/Użytkownika zgoda. Okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu cofnięcia zgody marketingowej. W pozostałych przypadkach przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.
b) wykonanie wzajemnych zobowiązań
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach wykonania zobowiązań łączących Strony, w szczególności wynikających odpowiednio z zawartej umowy, zamówienia, porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia,  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres trwania współpracy, jak również przez wskazany przepisami prawa okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z realizowana współpracą. 
 
c) media społecznościowe (Facebook)
Dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być przetwarzane w celu prowadzenia profili, stron, kanałów w szczególności prowadzonych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy, promocji i prezentacji Sklepu na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 3 osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda w większości przypadków wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu, strony Sklepu na portalach społecznościowych . Okres, przez który dane będą przetwarzane: Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody

V. Odbiorcy danych.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

1. Dane osobowe Użytkownika/Klienta (tylko w niezbędnym zakresie) Administrator danych osobowych powierzać następującym kategoriom podmiotów:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) osobom upoważnionym przez administratora,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
e) podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych
f) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
   i. podwykonawcom,
   ii. dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,
   iii. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
2. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej z Użytkownikiem umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.
3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników/Klientów, Administrator danych nie
podejmuje podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

VI. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Użytkownikowi/Klientowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, Użytkownik może zażądać, abyśmy je usunęli.
d. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f. prawo do przenoszenia danych:
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej przed jej wycofaniem.
2. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin luba mailowo: adres e – mail: info@plastyczni.pl

VII. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym
Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają
na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej www.plastycznelublin.pl przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi
korzystania ze strony, dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach
Serwisu.
3. Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:
a) do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
b) do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk
– wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
c) do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
d) do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
e) do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
f) do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
g) do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
h) do zapamiętania zamknięcia menu pomocniczego (na górze strony) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
i) do zapamiętania zamknięcia popupa z informacją o newsletterze – w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
j) o uzyskiwania informacji dotyczących aktywności klienta – o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych,
wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka) – 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
4. Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten
temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.
5. Zgoda na korzystanie przez Administratora danych może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy
przed jej cofnięciem.
6. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony www a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność, a w niektórych przypadku zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można cofnąć w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Dane Użytkownika będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych osobowych (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).